Objekt sa nachádza v horskom prostredí v chatovej oblasti. Hodnoty, ktoré predurčujú oblasť s rekreačným využitím, spočívajú nie len v kráse okolitej prírody, ale aj v samotnom objekte na to určenom. V takomto architektonickom diele je nevyhnutné pretransformovanie vyzdvihnutého okolia do jeho výrazovej podstaty. Každý zásah do okolia má na neho vplyv. Hlavnou úlohou pri riešení objektu bolo, aby bol tento vplyv čo najmenej negatívny, ba naopak ho  obohatil o kvalitnú stavbu. Spôsob, ako vytvoriť takéto dielo spočíva v zakomponovaní prírodných prvkov do samotného objektu. Hmota, tvar, umiestnenie a materiálová podstata musí vytvárať súhru prírodou inšpirovaných elementov. Stavba integruje dve podlažia a je zasadená do svahovitého terénu. Objekt pozostáva zo spojenia dvoch hmôt, ktoré sú objemovo a materiálovo odlíšené, ale tvoria jeden funkčný celok. Použitie dvoch kontrastných materiálov umožnilo diferencovať objekt. Drevená vystupujúca dynamická hmota v sebe skrýva dennú časť určenú aj pre prípadných hostí. Tvrdá kamenná hmota menšieho objemu vytvára privátnu nočnú časť. Objekt je dvojpodlažný, pričom 1.PP. je z prevažnej časti umiestnené pod úrovňou upraveného terénu. Dynamická hmota 1.NP. má na južnej strane presklené plochy umožňujúce nie len tepelné zisky, ale aj pôsobivý výhľad na okolie a samotnú obec. Sklon zastrešenia zvýrazňuje v opačnom smere klesajúci okolitý terén. Prírodou inšpirovaný výraz stavby umocňujú vegetačné zatrávnené strechy.